Forsinkelsesrente uendret 9,25% pr. 01.01.15

Ved for sen betaling, kan fordringshaver kreve renter av utestående fra forfall og frem til betaling skjer, jfr. lov om forsinkelsesrente – link  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-12-17-100

Finansdepartementet fastsetter størrelsen på rentesatsen med virkning fra 1. januar og 1. juli. Se forskrift om forsinkelsesrente – linkhttps://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-06-26-756

Chat med oss

)
    is typing...

    Vennligst fyll inn skjemaet under. 

    Send Melding Cancel